Hỗ trợ khách hàng

- Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU trên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên
- Các quy định và hình thức thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.Các tin khác